سامانه نوبت دهی اينترنتی
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 


ليست تخصصها و پزشکهاي اين مرکز درماني
Skip Navigation Links.
Collapse ارتوپدیارتوپدی
Collapse زانوزانو
دکتر سید فرزاد اکابری
دکتر محمد اخلاق نجات
دکتر حمید پدرام
دکتر علی ترکمان
دکتر رضا توکلی
دکتر شهرام شیروانی
دکتر فرهاد غفاری
دکتر عطا الله مشیرآبادی
دکتر سهیل مهدی پور
دکتر محمد رضا سجادی
دکتر کامیار عرب ورامینی
دکتر علی جهان سوز
دکتر ضرابی
دکتر روشندل
دکتر رحمت الله سری
دکتر حمید رضا یزدی
دکتر عباس نوروزی
Collapse کتف و شانهکتف و شانه
دکتر رضا توکلی
دکتر سهیل مهدی پور
دکتر اخوت پور
دکتر رحمت الله سری
Collapse دستدست
خانم دکتر مرادی
دکتر اخوت پور
Collapse ستون فقراتستون فقرات
دکتر سید علیرضا بصام پور
Collapse مچ پامچ پا
دکتر بیژن ولی اللهی
Collapse لگنلگن
دکتر عرب
دکتر شهرام شیروانی
دکترضرابی
دکتر روشن دل
Collapse پزشکی ورزشیپزشکی ورزشی
Collapse آسیب های عضلانی ورزشیآسیب های عضلانی ورزشی
دکتر مهرشاد پورسعید
خانم دکتر عزیزه فرزین مهر
دکتر امیرحسین براتی
دکتر کردی
Collapse کمرکمر
دکتر مهرشاد پورسعید
خانم دکتر عزیزه فرزین مهر
دکتر امیرحسین براتی
دکتر رامین کردی
Collapse لگنلگن
دکتر مهرشاد پورسعید
دکتر عزیزه فرزین مهر
Collapse کتف. آرنج . دستکتف. آرنج . دست
دکتر مهرشاد پورسعید
دکتر امیرحسین براتی
Collapse مچ پا و کف پامچ پا و کف پا
دکتر مهرشاد پورسعید
دکتر عزیزه فرزین مهر
دکتر امیرحسین براتی
Collapse تغذیهتغذیه
Collapse متخصص تغذیهمتخصص تغذیه
دکتر هادی عطارد
دکتر فرج زاده
Collapse روانشناسیروانشناسی
Collapse روانشناسروانشناس
دکتر سامع
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
Collapse متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر بابک عدلی1398/03/02               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com